നിണമെഴുതിയത്

>> Saturday, June 26, 2010
കവിത : ഡോണ മയൂര
ആലാപനം : നാടകക്കാരൻ

5 comments:

Manoraj June 27, 2010 at 8:53 AM  

ഓരോ രാത്രിയും ഇതൾ പൊഴിയുന്നു..
ബിജൂ മനോഹരമായ ആലാപനം. മയൂരയുടെ കവിതയും കൊള്ളാം. കഴിയുമെങ്കിൽ കവിതയുടെ വരികൾ കൂടെ കൊടുത്തുകൂടെ.. കവയത്രിയുടെ സമ്മതത്തോടെ?

ഉല്ലാസ് June 28, 2010 at 1:47 AM  

നാന്നയിട്ടുണ്ട്

Anonymous,  July 10, 2010 at 12:19 PM  

nannayi biju............aalapanam........!

kep it up!

കുഞ്ഞൂസ് (Kunjuss) August 1, 2010 at 7:57 PM  

നല്ല വരികളും ആലാപനവും!

Post a Comment